File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 221, datë 12.04.2021 “Për një shtesë në vendimin nr. 98, datë 22.02.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të Komitetit Shqiptar të Helsinkit për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 prill 2021”.