File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 227, datë 20.12.2022, “Për një ndryshim në vendimin nr. 208, datë 23.11.2022, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe Nënkomisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve “Për emërimin e auditëve teknicienë për mbikëqyrjen e procesit të hartimit të listave të zgjedhësve, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023″.