File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 23, datë 14.09.2022 “Për shqyrtimin e kërkesës së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr.03, datë 15.07.2022, drejtuar Komisionit të Ankimimeve dhe Aanksioneve, për vendosje sanksioni administrativ”.