File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 24, datë 19.12.2022 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 10, nr. 11, kërkesës nr. 04 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe pezullimin e shqyrtimit”.