File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 25, datë 19.12.2022 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 12, nr.13, nr. 14 dhe pezullimin e shqyrtimit “.