File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 26, datë 06.07.2023 “Për një ndryshim në vendimin nr. 3, datë 06.11.2020, të Komisionit Rregullator, “Për miratimin e rregullores “Për mënyrën e funksionimit dhe zhvillimit të seancave të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve, të ndryshuar”.