File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 310, datë 12.4.2023 “Për delegimin e kompetencës për akreditimin e vëzhguesve të subjekteve zgjedhore, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të dates 14 maj 2023”.