File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 332, datë 01.05.2021 “Plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Gjin Ndrec Kola”.