File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 333, datë 01.05.2021 “Plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Kamëz, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Emigena Xhetan Damzi”.