File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 336, datë 04.05.2021 “Për shqyrtimin administrativ të ankimit për shkelje të parashikuara në ligjin nr. 10019, datë 29.12.2008, “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, ndaj Partisë Bindja Demokratike”.