File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 353, datë 13.4.2023, “Për një shtesë në vendimin nr. 56, datë 15.2.2023 “Për miratimin e modeleve të vendimeve dhe dokumentacionit të punës së Komisioneve të Qendrave të Votimit për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore”.