File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 360, datë 18.05.2021 “Për shqyrtimin e denoncimeve për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2021 të Komisionit Rregullator në KQZ, ndaj Akademisë së Sigurisë”.