File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 371, datë 18.4.2023, “Për caktimin e numrit rendor në fletën e votimit për kandidatet e propozuar nga zgjedhësit për anëtar për këshillat e bashkisë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.