File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 373, datë 18.4.2023, “Për dhënie autorizimi për ndryshimin e vendndodhjes së QV nr. 1796, QV nr. 1796/01, QV nr. 1796/02, Bashkia Tiranë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.