File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 384, datë 02.06.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar të nenit 79 të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008, “Kodi i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, ndaj kryetarit të bashkisë Gjirokastër dhe bashkisë Durrës”.