File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 389, datë 19.04.2023“Për shqyrtimin administrativ të denoncimeve nr. 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara ndaj kryetarëve të disa bashkive, për shkelje administrative, në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.