File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 39, datë 05.02.2021 “Për deklarimin të përfunduar dhe pa vendim përfundimtar të procedurës administrative të shqyrtimit të rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm për ish-funksionarin publik z. Geri (Olger) Sabri Zogu, në zbatim të Ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të përsonave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.