File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 396, date 22.04.2023 ”Për shqyrtimin administrativ të denoncimeve nr. 208 ID, 209 ID, 211 ID, 323 ID, të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara ndaj kryetarëve të disa bashkive, për shkelje administrative, në zgjedhjet për Organet e Qeverisjes Vendore të datës 14 Maj 2023”.