File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 4, datë 2.2.2023 “Për disa ndryshime dhe shtesa në udhëzimin nr. 2, datë 5.12.2020, të Komisionit Rregullator, “Për caktimin e procedurave të përzgjedhjes dhe trajnimit të shtetasve që mund të emërohen kryesisht për plotësimin e vakancave në KZAZ dhe KQV”.