File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 400, datë 09.06.2021 “Për shqyrtimin administrativ të kërkesës nr. 1318 prot., datë 12.04.2021 të Institucionit të Presidentit të Republikës dhe kërkesës nr. 1414 prot., datë 20.04.2021, të Presidentit të Republikës së Shqipërisë ndaj Partisë Socialiste”.