File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 401, datë 09.06.2021 “Për shqyrtimin administrativ të kërkesës nr. 1376 prot., datë 15.04.2021 të Presidentit të Republikës ndaj bashkisë Korçë, bashkisë Pustec, DPGJC, zyrës së legalizimeve në Ministrinë e Punëve të Jashtme”.