File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 411, datë 25.04.2023 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimeve nr. 220 ID, 221 ID, 282 ID, 320 ID, të koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara, për shkelje për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.