File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 423, datë 2.5.2023, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve “Për lirimin dhe emërimin e anëtarëve në disa KZAZ për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.