File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 431, datë 23.07.2021 “Për rihapjen e shortit për caktimin e ekspertëve kontabël të licensuar për auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga 8 parti politike për vitin kalendarik 2020”.