File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 432, datë 23.07.2021 “Për rihapjen e shortit për caktimin e ekspertëve kontabël të licensuar për auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga 2 subjekte zgjedhore për fushatën zgjedhore, të datës 25 prill 2021”.