File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 433, datë 03.05.2023, “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 229 ID, nga Qendra “Qëndresa Qytetare”, për z. Genci Demiraj, Drejtor i Qendrës së Kulturës dhe Artit Vlorë dhe subjektit zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për shkelje administrative, në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.