File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 442, datë 05.05.2023, “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 350 ID, të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara ndaj Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, Ministrisë së Kulturës, Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë si dhe ndaj Zv. Kryeministrit, Ministrit të Turizmit dhe Mjedisit, Ministrit të Kulturës, Ministrit të Brendshëm, Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes sociale, Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit rural, Ministrit të Shtetit për Standartet dhe Shërbimet, Ministrit për Marrëdhëniet me Parlamentin, Minitrit të Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, për shkelje administrative për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.