File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 442, datë 10.09.2021 “Për dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, kandidatit të listës shumemërore të Partisë Socialiste të Shqipërisë, qarku Fier, zj. Mirela Llambro Pitushi”.