File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 455, datë 23.09.2021, “Për deklarimin të përfunduar dhe pa vendim përfundimtar të procedurës administrative të shqyrtimit të rezultatit të verifikimit të prokurorit të përgjithshëm për subjektin vetëdeklarues z. Arsen Tare Belaj, kandidat për deputet i propozuar nga partia Bindja Demokratike, qarku Vlorë, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.