File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 466, datë 11.11.2021 “Për deklarimin të përfunduar dhe pa vendim përfundimtar të procedurës administrative të shqyrtimit të rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm për subjektin vetëdeklarues, z. Tom Gjek Doshi, kandidat për deputet i propozuar nga Paryia Socialdemokrate e Shqipërisë, qarku Tiranë/Shkodër, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.