File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 469, datë 09.05.2023 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 174 ID, 175 ID, 213 ID, 214 ID, 215 ID, 218 ID, 233 ID të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara, ndaj personit përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.