File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 47, datë 11.02.2021 “Për një ndryshim në vendimin e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 38, datë 17.12.2020 “Për caktimin e masës së shpërblimit për anëtarët e komisioneve zgjedhore në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.