Categories: Akte
Vendim nr. 470, datë 09.05.2023 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 182 ID, 183 ID, 180 ID, 172 ID, 173 ID,219 ID, të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara dhe nr. 226 ID, 227 ID  të sinjalizuesit, për shkelje administrative, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”, nuk mund të publikohet në respektim nenit 123/3 të Kodit Zgjedhor.