File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 479, datë 03.12.2021 “Për deklarimin të përfunduar pa vendim përfundimtar të procedurës administrative të shqyrtimit të rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm për subjektin vetëdeklarues z. Daniel Gjin Prroj, kandidatit për deputet i propozuar nga koalicioni Bashkimi Popullor-Emigracioni-Ora e Shpresës dhe Konservatorët (ABEOK), qarku Shkodër, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.