File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 5, datë 12.01.2024 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 03, datë 08.01.2024 të depozituar nga subjekti ‘Partia G99’”.