File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 55, datë 10.02.2022 “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit për kryetar në bashkinë Dibër, z. Rahim Petrit Spahiu në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.