File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 56, datë 11.05.2021 “Për kthimin e kërkesës ankimore nr. 32, paraqitur në KQZ në datën 07.05.2021 “Për plotësimin e elementeve të formës, të përcaktuara në nenin 126 të kodit zgjedhor”.