File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 673, datë 26.06.2023 “Për zgjatjen e afatit të hetimit administrativ për denoncimet nr. 334 ID dhe 348 ID”.