File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 74, datë 11.05.2021 “Për kthimin e kërkesës ankimore nr. 50, paraqitur në KQZ në datën 10.05.2021 “Për plotësimin e elementeve të formës, të përcaktuara në nenin 126 të Kodit Zgjedhor”.