File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 78, datë 1.3.2023 “Për miratimin e modeleve të procesverbaleve të administratës zgjedhore që do të përdoren në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore”.