File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 99, datë 11.05.2023 “Për pushimin e shqyrtimit të kërkesës ankimore nr. 57, datë 11.05.2023, të depozituar nga Kryetari i bashkisë Elbasan”.