File Type: pdf
Categories: Akte
Vendimi nr. 112, datë 03.03.2021 “Për një ndryshim në vendimin e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 29, datë 14.12.2020, “Për miratimin e strukturës së shpenzimeve buxhetore për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.