Komisioni Rregullator unanimisht vendosi miratimin e numrit të mandateve për çdo zonë zgjedhore të zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 Prill 2021.

11/12/2020 | Lajme

Sot, Komisioni Rregullator zhvilloi seancë dëgjimore me Drejtorin e Përgjithshëm të Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile mbi metodologjinë dhe/ose kriterin e përdorur nga DPGJC, për përcaktimin e numrit të përgjithshëm të shtetasve dhe numrin e shtetasve për çdo qark, si dhe periudhën kohore të cilës i është referuar përllogaritja.

Gjithashtu, Komisioni Rregullator shqyrtoi projektvendimin “Për caktimin e numrit të mandateve për çdo zonë zgjedhore per zgjedhjet për Kuvend të datës 25 Prill 2021”.

Komisioni Rregullator unanimisht vendosi të miratojë caktimin e numrit të mandateve për çdo zonë zgjedhore të zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 Prill 2021, si më poshtë:

 1. Qarku Berat – 7 (shtatë) mandate
 2. Qarku Dibër – 5 (pesë) mandate
 3. Qarku Durrës – 14 (katërmbëdhjetë) mandate
 4. Qarku Elbasan – 14 (katërmbëdhjetë) mandate
 5. Qarku Fier  – 16 (gjashtëmbëdhjetë) mandate
 6. Qarku Gjirokastër – 4 (katër) mandate
 7. Qarku Korçë – 11 (njëmbëdhjetë) mandate
 8. Qarku Kukës – 3 (tre) mandate
 9. Qarku Lezhë – 7 (shtatë) mandate
 10. Qarku Shkodër – 11 (njëmbëdhjetë) mandate
 11. Qarku Tiranë – 36 (tridhjetegjashtë) mandate
 12. Qarku Vlorë – 12 (dymbëdhjetë) mandate
LajmeKomisioni Rregullator unanimisht vendosi miratimin e numrit të mandateve për çdo zonë zgjedhore të zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 Prill 2021.