Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 16.12.2020.

14/12/2020 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjir nr. 10019, datë 2912.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, vendosa të zhvilloj seancë publike:

Data e seancës: 16.12.2020, ora 17:30

 Rendi i ditës:

  1. Projektvendim “Për caktimin e njësive administrative ku do të krijohen Selitë e KZAZ-ve për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021 lidhja 1 pjesë e tij dhe relacioni perkates”;
  2. Projektvendim “Për miratimin e modelit dhe specifikimeve të dhomës së fshehtë  që do të përdoren në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”;
  3. Projektvendim “Për miratimin e specifikimeve të lëndës së posaçme  për timbrimin e zgjedhësve për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”;
  4. Projektvendim “Për miratimin e modelit dhe specifikimeve të vulave me kod sigurie që do të përdoren në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.
Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 16.12.2020.