Deklaratë e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, z. Ilirjan Celibashi për median.

28/12/2020 | Lajme

Që nga krijimi i organeve të reja të KQZ-së në datën 05.10.2020, ka patur angazhim maksimal për të përmbushur detyrat dhe përgjegjësitë e ngarkuara nga Kodi Zgjedhor.

Pavarësisht sfidës së kohës së munguar në dispozicion, KQZ ka punuar intensivisht për të hartuar rregullat dhe udhëzimet e duhura në funksion të përgatitjes së procesit zgjedhor të datës 25 prill 2021.

Kjo periudhë ka qenë një periudhë e ngjeshur në të gjithë komponentët e vet. Duke filluar që nga krijimi i strukturës së re të adminstratës së KQZ, e cila vetvetiu kuptohet që sjell vështirësi jo vetëm në hartimin e akteve por edhe në përcaktimin e misioneve dhe detyrave të tyre. Struktura e re, ende e paplotësuar është riorganizuar në mbështetje të arkitekturës së re të organeve të KQZ-së dhe detyrave/kompetencave që i burojnë nga Kodi Zgjedhor.

Gjatë kësaj periudhe janë miratuar nga Komisioni Rregullator 12 akte të rëndësishme (për teknologjinë në zgjedhje, mandatet për çdo zonë zgjedhore, rregullat dhe funksionimi i KZAZ-ve, etj).

Ndërkohë, unë si Komisioner kam miratuar 41 akte (vendime, urdhra dhe udhëzime) që kanë të bëjnë me grupet e punës për implementimin e teknologjisë në zgjedhje, votimin e emigrantëve, logjistikën zgjedhore, me verifikimin e formularëve të vetëdeklarimit, etj.

Në dallim nga praktika e zgjedhjeve të shkuara, këtë periudhë me miratimin e akteve është synuar minimizimi i numrit të tyre dhe rritja e cilësisë së tyre me qëllim lehtësimin e lehtësimin e rregullave për aktorët dhe subjeketet e përfshira në proces.

Vlen të theksoj se deri tani aktet janë votuar unanimisht nga rregullatori, madje edhe aktet që ishin sensistive dhe me rëndësi të veçantë në procesin zgjdhor, ku një ndër ta është edhe ai i veprimeve të ndaluara.

Sa i përket projektit të identifikimit biometrik, në përfundim të raportit të grupit të punës në datë 21.12.2020, nxorëm urdhrin e prokurimit me nr. 49, datë 23.12.2020, për procedurën prokuruese “Sisteme/pajisje të teknologjisë së informacionit për identifikimin elektronik të votuesve dhe verifikimin e tyre paszgjedhor”.

Menjëherë pas nxjerrjes së urdhrit të prokurimit, Autoriteti ynë Kontraktor vazhdoi procesin e prokurimit me objekt “Sisteme/pajisje të teknologjisë së informacionit për identifikimin elektronik të votuesve dhe verifikimin e tyre pas zgjedhor” dhe aktualisht ndodhemi në fazën e dorëzimit të ofertave nga operatorët ekonomik. Ftesa për të marrë pjesë në procedurën prokuruese i është dërguar 6 kompanive.

Lidhur me votën e shtetasve shqiptarë që jetojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, grupi i punës është duke hartuar raportin e detajuar lidhur me llojin dhe metodat e votimit nga jashtë, kriteret, analizat krahasuese të vendeve të tjera të cilat kanë praktikë të konsoliduar sa i përket votimit nga jashtë, kostot e pritshme financiare. Gjatë gjithë kësaj periudhe KQZ është konsultuar edhe me përfaqësuesit e organizatave të diasporës.

Duke u nisur nga kushtet aktuale të pandemisë, KQZ është duke bashkëpunuar dhe me partnerët ndërkombëtarë lidhur me studimet e bëra në vendet që kanë zhvilluar procesin zgjedhor në kushte pandemie, në mënyrë që të marrim eksperiencat e suksesshme të vendeve të tjera dhe të implementojmë ato masa që janë të përshtatshme dhe për vendin tonë.  

Në ditët në vijim janë një sërë aktesh të rëndësishme që do të merren dhe që kanë të bëjnë me metodologjinë e monitorimit të medias, me monitorimin dhe auditimin e fushatës zgjedhore, me financimin publik dhe jo publik të subjekteve zgjedhore, rregullat dhe procedurat e hetimit administrativ të denoncimeve e të tjerë.

LajmeDeklaratë e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, z. Ilirjan Celibashi për median.