Ndërfaqja “aktivitetet e ndaluara”, institucionet regjistrohen dhe raportojnë veprimtaritë publike të planifikuara.  

29/12/2020 | Lajme

Katër ditë pas miratimit të rregullave për raportimit të aktiviteteve publike nga institucionet qendrore dhe vendore, të gjitha ministritë dhe një numër i konsiderueshëm i institucioneve qendrore janë regjistruar në ndërfaqen e dedikuar për këtë qëllim.

Në këtë ndërfaqe janë raportuar 13 aktivitete të planifuara për tu zhvilluar nga 30 institucionet e regjistruara.

Raportimi i aktiviteteve me karater publik bëhet në zbatim të nenit 92 të Kodit Zgjedhor dhe vendimit nr. 9 datë 24.12.2020 të KQZ-së, me synimin për të shmangur keqpërdorimin e burimeve shtetërore për qëllime të fushatës elektorale.

Institucionet publike qendrore dhe vendore, si dhe agjencitë dhe/ose ndërrmarrjet shtetërore kanë detyrimin të raportojnë në ndërfaqen e KQZ-së të gjitha veprimtaritë që planifikojnë të zhvillojnë në peirudhën 4 muaj para datës së zgjedhjeve. Raportimi bëhet nga personi përgjegjës për drejtimin administrativ të institucioneve përkatëse, përmes aksesit të personalizuar.

Ndërfaqja parashikon raportimin për datën, orën, llojin e veprimtarisë, tematikën, nivelin më të lartë të pjesëmarrjes, të ftuarit e nderit, folësit e planifikuar dhe mediatizimin.

Aktivitetet e raportuara shfaqen në ndërfaqe, ndërkohë që struktura e posaçme e ngritur nga KQZ monitoron dhe administron në kohë reale çdo informacion të raportuar. Në rastet kur KQZ merr vendim për të ndaluar zhvillimin e ndonjë veprimtarie, kjo veprimtari klasifikohet tek aktivitetet e ndaluara për tu zhvilluar.

Ndërfaqja e “Aktivitete të ndaluara” është lehtësisht e aksesueshme nga publiku, media, shoqëria civile dhe çdo i interesuar për të marrë informacion mbi veprimtaritë e raportuara dhe ato të ndaluara nga KQZ.

Publiku dhe çdo palë tjetër e interesuar mund të kallëzojë/ informojë për raste të cilat gjykojnë se janë në shkelje të ligjit.

LajmeNdërfaqja “aktivitetet e ndaluara”, institucionet regjistrohen dhe raportojnë veprimtaritë publike të planifikuara.