Miratohen rregullat e veprimtarisë së Policisë së Shtetit në shërbim të zgjedhjeve.

30/12/2020 | Lajme

Komisioni Rregullator shqyrtoi dhe miratoi projektvendimin “Për rregullat e veprimtarisë së Policisë së Shtetit në shërbim të zgjedhjeve”.

Në vlerësim të rëndësisë së detyrave të Policisë së Shtetit në shërbim të zgjedhjeve, vendimi përcakton rregulla dhe detajon rolin dhe përgjegjësitë e Policisë së Shtetit dhe të administratës zgjedhore gjatë veprimtarisë së tyre në shërbim të zgjedhjeve.

Gjithashtu, përcakton rregullat dhe procedurat që duhet të ndjekë në përmbushje të detyrave të përcaktuara gjatë fushatës zgjedhore, ditën e zgjedhjeve, gjatë numërimit të votave dhe nxjerrjes së rezultatit të zgjedhjeve, në bashkërendim me administratën zgjedhore, sipas rregullave të përcaktuara në Kodin Zgjedhor.

Ndër të tjera parashikohet instruktimi dhe trajnimi i punonjësve të Policisë së Shtetit për detyrën e ngarkuar, duke i njohur edhe me dokumentacionin zgjedhor që përdoret nga administrata zgjedhore në rastet kur kërkohet ndihma e Policisë së Shtetit për vendosjen e rendit dhe të rregullit në mjediset ku kryhet administrim zgjedhor.

LajmeMiratohen rregullat e veprimtarisë së Policisë së Shtetit në shërbim të zgjedhjeve.