Miratohet Metodologjia e Monitorimit të Medias.

30/01/2021 | Lajme

Komisioni Rregullator shqyrtoi dhe miratoi projekvendimin “Për miratimin e Metodologjisë së Monitorimit të Medias audio dhe audiovizive”.

Metodologjia përcakton procedura dhe teknika të posaçme që ndjek Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), për monitorimin e mbulimit të fushatës zgjedhore 30 ditore nga Ofruesit e Shërbimeve Mediatike audio dhe/ose audiovizive (OSHMA).

Monitorimi i fushatës zgjedhore nga OSHMA-të kryhet në të gjithë territorin e vendit ku zhvillohen zgjedhjet dhe AMA monitoron zbatimin e rregullave të sanksionuara në Kodin Zgjedhor dhe të akteve nënligjore dalë në zbatim të tij.

Monitorimi për Ofruesit e Shërbimit Mediatik Audiovizivë do të kryhet në bazë të kritereve si, zona e ofrimit të shërbimit (mbulimi gjeografik), audienca, oraret e transmetimit, formati i përmbajtjeve të transmetuara nga OSHMA-të i përgjithshëm/tematik,  lloji i medias, audienca e synuar nga media në publik/ aktorët politike.

Risi për monitorimin e fushatës së zgjedhjeve të 25 prillit 2021, do të jetë monitorimi cilësor i transmetimit nga mediat audio-vizive, të tilla si përdorimi i gjuhës së urrejtjes, raporti gjinor i mbulimit mediatik të kandidatëve, koha apo hapësira që u jepet fjalimeve të drejtpërdrejta e të tjerë.

Raportet ditore të cilat paraqiten në KQZ ditën pasardhëse të monitorimit përmbajnë të dhëna sasiore, ndërsa raportet javore do të përmbajnë të dhëna sasiore dhe cilësore.

LajmeMiratohet Metodologjia e Monitorimit të Medias.