Regjistrohen si subjekte zgjedhore për zgjedhjet për Kuvend, 10 parti politike dhe 2 komitete nismëtare.

05/02/2021 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve zhvilloi seancë publike në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij.

Komisioneri shqyrtoi projektvendimet për shqyrtimin e kërkesave për regjistrim si subjekte zgjedhore për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021, të 10 partive politike.  Pas shqyrtimit të dokumentacionit, Komisioneri vendosi të regjistrojë si subjekte zgjedhore partitë politike:

  1. Partia Lëvizja për Ndryshim;
  2. Partia Lëvizja Demokratike Shqiptare;
  3. Partia Ora e Shqipërisë;
  4. Partia Aleanca Demokratike Shqiptare;
  5. Partia Bindja Demokratike;
  6. Partia Lëvizja e Legalitetit;
  7. Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet;
  8. Partia Balli Komëtar;
  9. Partia Emigracioni Shqiptar;
  10. Partia Reformave Demokratike e Shqipërisë.

Gjithashtu, vendosi të regjistrojë Komitetin Nismëtar që do të organizojë punën për paraqitjen e z. Pal Shkambi si kandidat i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore Qarku Shkodër dhe Komitetin Nismëtar që do të organizojë punën për paraqitjen e z. Plarent Aleksi si kandidat i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore Qarku Berat.

LajmeRegjistrohen si subjekte zgjedhore për zgjedhjet për Kuvend, 10 parti politike dhe 2 komitete nismëtare.