Përfundon shqyrtimi administrativ i denoncimeve të bëra nga LSI për shkelje të Vendimit nr. 9 të Komisionit Rregullator.

09/02/2021 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve zhvilloi seancë publike në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij.

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve përfundoi shqyrtimin e procedurës administrative të denonimeve për shkelje të parashikuara në Vendimin nr. 9, të datës 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në KQZ, të bëra nga Partia Lëvizja Socialiste për Integrim ndaj Kryetarit të Bashkisë së Tiranës, z. Erion Veliaj”.

Bazuar në analizën e fakteve dhe provave të administruara nga KQZ, vendosi sanksionin administrativ me gjobë ndaj z. Erion Veliaj, Kryetar i Bashkisë së Tiranës në shumën 35. 000 për shkelje të nenit 92, pikat 1, 2 të Kodit Zgjedhor për mos raportim të aktiviteteve publike dhe në shumën 40. 000 lekë për shkelje të nenit 3, paragrafit 1.3, shkronja “b”, të vendimit nr. 9/2020 të Komisionit Rregullator për zhvillimin e veprimtarive të ndaluara.

Gjithashtu, Komisioneri vendosi të miratojë kërkesën e Shoqërisë për Kulturë Demokratike (SHKD) për akreditimin e 34 vëzhguesve afatgjatë, për vëzhgimin e procesit zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend, të datës 25 Prill 2021.

LajmePërfundon shqyrtimi administrativ i denoncimeve të bëra nga LSI për shkelje të Vendimit nr. 9 të Komisionit Rregullator.